سرپرست جدید بیمارستان تامین اجتماعی مسجدسلیمان معرفی شد

عصر مسجدسلیمان // طی حکمی از سوی دکتر امیر حسین بنی احمد مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان دکتر سام حاتمی به عنوان سرپرست جدید بیمارستان تامین اجتماعی شفا شهرستان مسجدسلیمان منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان پ ...

عصر مسجدسلیمان // طی حکمی از سوی دکتر امیر حسین بنی احمد مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان دکتر سام حاتمی به عنوان سرپرست جدید بیمارستان تامین اجتماعی شفا شهرستان مسجدسلیمان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان پیش از این دکتر مجید صالحی عهده دار این مسئولیت بود.