بازدید شهردار مسجدسلیمان از روند پروژه تپه رانشی منطقه نفتک در روز تعطیل به روایت تصویر

عصر مسجدسلیمان // دکتر شعبانی شهردار مسجدسلیمان در روز جمعه ۶ دیماه ۱۳۹۸ از روند پروژه پاکسازی و تسطیح تپه رانشی منطقه‌ نفتک بازدید بعمل آورد.   ...

عصر مسجدسلیمان // دکتر شعبانی شهردار مسجدسلیمان در روز جمعه ۶ دیماه ۱۳۹۸ از روند پروژه پاکسازی و تسطیح تپه رانشی منطقه‌ نفتک بازدید بعمل آورد.