آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری مسجدسلیمان

  عصر مسجدسلیمان // شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد فراخوان بیمه تکمیلی درمان کارکنان خود را به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۵۸۱۱۰۰۰۰۹۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.   کلیه مراحل برگزاری فراخوان از ...

 

عصر مسجدسلیمان // شهرداری مسجدسلیمان در نظر دارد فراخوان بیمه تکمیلی درمان کارکنان خود را به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۵۸۱۱۰۰۰۰۹۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

 

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

 

متقاضیان شرکت در فراخوان می بایست مجوز های لازم از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند و دارای دفتر نمایندگی پرداخت خسارت در شهرستان مسجدسلیمان باشند.

 

مواعد زمانی:
– تاریخ انتشار فراخوان: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
– مهلت دریافت اسناد فراخوان: ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
– مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت :۰۹۰۰
– زمان بازگشایی پاکت ها: : ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت : ۰۹:۳۰

تاریخ انتشار روزنامه نوبت اول ۲۹/۰۸/۱۴۰۲
تاریخ انتشار روزنامه نوبت دوم۳۰/۰۸/۱۴۰۲

 

نام:

ایمیل:

نظر: