عوارض ارزش افزوده و آلایندگی شهرداری‌های حوزه انتخابیه سه برابر ماههای گذشته افزایش یافت

عصر مسجدسلیمان // با رایزنی های ویژه و پیگیری مجدانه نماینده مجلس، عوارض ارزش افزوده و آلایندگی شهرداری‌های حوزه انتخابیه سه برابر ماه های گذشته افزایش یافت. به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ، عوارض ارزش افزوده و آلای ...

عصر مسجدسلیمان // با رایزنی های ویژه و پیگیری مجدانه نماینده مجلس، عوارض ارزش افزوده و آلایندگی شهرداری‌های حوزه انتخابیه سه برابر ماه های گذشته افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری عصر مسجدسلیمان ، عوارض ارزش افزوده و آلایندگی شهرداری‌های حوزه انتخاییه سه برابر ماه های قبل به مبلغ ۱۸۲/۸۶۹/۸۲۰/۰۰۰ اخذ و به حساب شهرداری ها واریز شد.

لیست عوارض تخصیصی شهرداری های حوزه انتخابیه به شرح ذیل میباشد:

 

مسجدسلیمان ۱۰۵/۱۷۴/۱۴۳/۸۰۸ریال

هفتکل
۲۶/۰۷۵/۴۱۸/۵۵۳ ریال

لالی
۲۰/۷۰۱/۳۹۰/۳۳۶ ریال

گلگیر
۶/۰۳۱/۰۸۷/۳۶۶ ریال

عنبر
۴/۷۴۱/۳۶۸/۳۸۲ ریال

قلعه خواجه
۱۱/۰۱۰/۶۷۵/۷۷۶ ریال

آبژدان
۶/۷۰۲/۷۸۳/۲۹۶ ریال

زاووت
۲/۴۳۲/۹۵۲/۵۷۶ ریال