مقاومت مجمع انتخاباتی جوانان در مقابل جریان نوظهور تمامیت خواه در حوزه جوانان

عصر مسجدسلیمان // مجمع انتخاباتی جوانان با انگیزه نفی وابستگی فکری و اتکا به ظرفیت سرشار جوانان و بهره‌گیری از خرد جمعی و توان عملیاتی آنها تشکیل گردید. فعالیت چندین ساله مطرح کنندگان ایده این مجمع در حوزه جوانان و تحلیل ...

عصر مسجدسلیمان // مجمع انتخاباتی جوانان با انگیزه نفی وابستگی فکری و اتکا به ظرفیت سرشار جوانان و بهره‌گیری از خرد جمعی و توان عملیاتی آنها تشکیل گردید.

فعالیت چندین ساله مطرح کنندگان ایده این مجمع در حوزه جوانان و تحلیل شرایط موجود، وجود آفت نوچه‌گی و نوچه‌پروری را یکی از آفت‌های اصلی در عدم تحقق جریانهای موسوم به جوانان به شمار می‌آورد.

باید پذیرفت آنچه در سالهای اخیر تحت عنوان جوان‌گرایی و رشد جوانان در فضای سیاسی استان مطرح شده، عمدتا پرش آسانسوری جوانانی است که اراده آنان در خواست و نظر تمامیت خواهان سیاسی ذوب شده است و تنها ابزار پیاده‌سازی سناریوهای پدرخواندگان سیاسی بوده‌اند. این افراد در هر بزنگاه صرفا با فشار از بالا در فرآیندهای تصمیم‌ساز وارد و بی چون و چرا به دنبال اجرای فرامین گردانندگان خود هستند.

وظیفه تعیین شده این افراد عمدتا تخریب و به حاشیه کشاندن هر جریان فکری مستقلی است که تحقق آرمان‌ها و پیگیری مطالبات جریان جوان جامعه را بر تابعیت از فرامین خودمحورانه خویش پدرخواندگان سیاسی مقدم میشمارند.

نتیجه ناخوشایند رشد چنین افرادی، تکثیر تفکر تمامیت خواهی و نوچه پروری حتی در نسل جدید فعالان سیاسی رشد یافته در دامان افراد تمامیت‌خواه نسل قبل بوده است.

انگیزه اصلی این مجمع پویایی جوانان دارای استقلال هویت و اثرگذاری آنان در فرایند پیگیری مطالبات جوانان استان طی یک راهبرد مبتنی بر کار تیمی است که بر هر نوع تفکر تمامیت‌خواهانه و نوچه‌گی و نوچه‌پرورانه خط بطلان بکشد.

مجمع انتخاباتی جوانان بر این باور است که اگر جوانان با افزایش ظرفیت جمع پذیری خود در قالب ساختارهای منظم اقدام به کنش گری در سطوح مختلف نمایند، حجم قابل توجهی از چالشهای موجود که نتیجه انحصارطلبی و تمامیت خواهی افراد و جریان‌هاست، قابل رفع یا بهبود خواهد بود.

لذا خط قرمز در ساختار درونی خود مجمع، گعده تمامیت‌خواه در جریان جوانان است که به نوعی با انحصارگرایی سعی در گروگان‌گیری آرمانهای جوانان دغدغه‌مند داشته و مانع از بسط فضا و استفاده از ظرفیتهای گوناگون جامعه دارد.

جریان نوظهور تمامیت خواه در حوزه جوانان، با محصور کردن فضای فعالیت دیگر جوانان دغدغه‌مند، صاحب اندیشه و توان و با راهبرد نخبه‌کشی، خیانتی نابخشودنی به آینده این استان روا داشته است.

تکثیر این تفکر خطرناک، زنگ خطری است که مجمع انتخاباتی جوانان سعی دارد وقوع آنرا رساتر از همیشه به جامعه و بخصوص جریان جوانان اخطار داده و آنرا خط قرمز فرآیند فکری و عملیاتی خود قلمداد می‌کند.