پایگاه هوایی امداد منابع طبیعی و جنگلها یک ضرورت اساسی برای حفظ پوشش گیاهی و بلوط زاگرس است

عصر مسجدسلیمان // صیانت از جنگلهای بلوط زاگرس حمایت از تنفس زمین است مدتهاست مباحث آتش سوزی جنگلهای بلوط زاگرس بخصوص در شش ماهه اول هرسال مطرح میباشد و بخش عمده ای از این نعمت خدادادی ارزشمند دچار حریق و آتش سوزی مهلک می ...

عصر مسجدسلیمان // صیانت از جنگلهای بلوط زاگرس حمایت از تنفس زمین است

مدتهاست مباحث آتش سوزی جنگلهای بلوط زاگرس بخصوص در شش ماهه اول هرسال مطرح میباشد و بخش عمده ای از این نعمت خدادادی ارزشمند دچار حریق و آتش سوزی مهلک میشود و باتوجه به شرایط کوهستانی مناطق مذکور و صعب العبور بودن آنها معمولا علیرغم تلاش دلسوزان و مسئولین محلی بدلیل عدم وجود امکانات کافی اطفاء بخصوص *پایگاه هوایی امداد منابع طبیعی و جنگلها * تا زمان تهیه امکانات و تجهیزات و اقدام بخش زیادی از جنگل نابود میشود.

موضوع پایگاه امداد طی چندسال گذشته مطرح گردیده و میبایست با محوریت و مدیریت اداره کل منابع طبیعی و اداره کل بحران استان این موضوع تاکنون به نتیجه میرسید.

حال به منظور جلوگیری ازمرگ بلوط در این وسعت ضروری است دو اداره کل مطرح شده گزارشی از پیگیری این موضوع و نتایج اقدامات به افکار عمومی و دوستداران طبیعت ارایه نمایند.

به قلم مجتبی حاجتی