اخذ نمایندگی کشورهای آرژانتین،آذربایجان و افغانستان با پیگیری های استاد محسن عالیوند نائب رئیس سبک نین بودو نینجاواریور جهان

عصر مسجدسلیمان // طی درخواست استاد محسن عالیوند نائب رئیس سبک نین بودو نینجا واریور جهان و رئیس این سبک در آسیا با ابلاغ رئیس سبک جهانی کانچو وادیزاده و طی مکاتبات چهار ماه اخیر نمایندگی های سبک نین بودو نینجا واریور کشو ...

عصر مسجدسلیمان // طی درخواست استاد محسن عالیوند نائب رئیس سبک نین بودو نینجا واریور جهان و رئیس این سبک در آسیا با ابلاغ رئیس سبک جهانی کانچو وادیزاده و طی مکاتبات چهار ماه اخیر نمایندگی های سبک نین بودو نینجا واریور کشور آرژانتین  به شیهان   ALEXANDRS SVIRIDA ،نمایندگی جمهوری آذربایجان و نائب رئیسی این سبک در بخش آقایان در قاره آسیا به کانچو مهران قاسم زاده و نمایندگی کشور افغانستان به شیهان  غلام فاروق زمانی اعطا شد.

همچنین نائب رئیسی سبک نین بودو نینجاواریور درکشور افغانستان به شیهان فرشته افشار داده شدکه وی از اساتید بنام کشور افغانستان میباشندو استاد بهنام طیب نیا نیز به عنوان مسئول سلاح سرد این سبک در قاره آسیا منصوب شد.

با احتساب کشورهای آرژانتین وافغانستان ۱۱ کشور در جهان نمایندگی این سبک را دارا میباشند.

لازم به ذکر میباشد این سه نماینده از اساتید برجسته کاراته کشور خود بوده و در سال ۹۷ استاژهای باز آموزی با حضور کانچو وادیزاده وشیهان عالیوند در این کشورها جهت باز آموزی نمایندگان و مربیان برگزار می شود.