موسسه نشاط گستران جوان زاگرس اولین سمن ورزشی در مسجدسلیمان

عصر مسجدسلیمان // رئیس اداره ورزش و جوانان مسجدسلیمان گفت: اولین سمن در حوزه ورزش و جوانان شهرستان خوشبختانه توانست مجوز خود را با نام موسسه مردم نهاد نشاط گستران جوان زاگرس با مدیریت سر کار خانم نصرت ناصری کریموند از فع ...

عصر مسجدسلیمان // رئیس اداره ورزش و جوانان مسجدسلیمان گفت: اولین سمن در حوزه ورزش و جوانان شهرستان خوشبختانه توانست مجوز خود را با نام موسسه مردم نهاد نشاط گستران جوان زاگرس با مدیریت سر کار خانم نصرت ناصری کریموند از فعالان اجتماعی و رسانه ای شهرستان مسجدسلیمان اخذ کند.

امیدوار جمالپور ادامه داد : نقش موسسه های مردم نهاد در پیش برد اهداف عمومی جامعه بسیار موثر و قابل توجه است و انتظار می رود با تعامل میان مردم، موسسات مردم نهاد و مسئولین بخشی از مشکلات شهرستان مرتفع و حل شوند.